سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

مولویآرشیو

ادبیات

آن شکل بین! وان شیوه بین! وان قدّ و خدّ و دست و پا

آن شکل بین! وان شیوه بین! وان قدّ و خدّ و دست و پا آن رنگ بین! وان هَنگ بین!

ادبیات

ای یوسف ِ خوش نام ِ ما! خوش می روی بر بام ِ ما

ای یوسف ِ خوش نام ِ ما! خوش می روی بر بام ِ ما ای درشکسته جام ِ ما؛ ای

ادبیات

ای دل! چه اندیشیده ای در عذر ِ آن تقصیر ها؟

ای دل! چه اندیشیده ای در عذر ِ آن تقصیر ها؟ زان سو یِ او چندان وفا؛ زین سو یِ

ادبیات

ای طایران ِ قدس را عشق ات فزوده بال ها

ای طایران ِ قدس را عشق ات فزوده بال ها در حلقه ی سودای تو، روحانیان را حال ها در

ادبیات

ای رستخیز ِ ناگهان؛ وی رحمت ِ بی منتها

ای رستخیز ِ ناگهان؛ وی رحمت ِ بی منتها ای آتشی افروخته در بیشه ی اندیشه ها امروز خندان آمدی،