سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

زبان شناسیآرشیو

ادبیات, نوشته ها

عروض

عروض در شعر فارسی   حروف (واج ها) زبان فارسی از حروفی تشکیل شده که آن ها را به صدادار

ادبیات

خندانک ها

زبان شناس ها روی تمایز گفتار و نوشتارتاکید دارند و عموما گفتار رو بنیادی تر از و مقدم بر نوشتار

ادبیات

روابط همنشینی و جانشینی

روابط هم نشینی و جانشینی یاکوبسن: طرح این روابط در اصل توصیفی از عمل کرد زایای زبان است. یکی از

ادبیات

نشانه ی زبانی

نشانه‌ی زبانی نشانه(sign) رابطه ی میان دال و مدلول است و از آن جا یی که دال و مدلول ذهنی

ادبیات

دال و مدلول

نشانه‌ی زبانی ۱- دال و مدلول   اگر چند نفر بخواهند یک واژه را تلفظ کنند مانند صندلی آوا های

ادبیات

ساخت گرایی

این مکتب فکری؛ صرفن محدود به نوعی تفکر در زبان‌شناسی نیست. <ساخت> شبکه‌ی روابط هم‌نشینی و جانشینی‌ی عناصر یک نظام

ادبیات

محور

واژه‌ی لاجیک (Logic) از لوگوس تولید شده که واژه یی است که اعراب معادل آن را منطق گذاشته اند. این