سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

ترانه های خیامآرشیو

ادبیات, فهرست

ترانه های خیام

ترانه های خیام | خیام به روایت صادق هدایت   راز آفرینش هر چند که رنگ و روی زیبا ست

ادبیات

دم را دریابیم | ترانه های خیام

  از منزل ِ کفر تا به دین، یک نفس است وز عالَم ِ شک تا به یقین، یک نفس

ادبیات

هیچ است | ترانه های خیام

  ای بی‌خبران! شکل ِ مُجَسَّم هیچ است وین طارَم ِ نُه سپهر ِ اَرْقَم هیچ است   خوش باش

ادبیات

هرچه باداباد | ترانه های خیام

  گر من ز ِ می ِ مُغانه مستم، هستم گر کافِر و گَبْر و بت‌پرستم، هستم   هر طایفه‌ای

ادبیات

ذرات گردنده | ترانه های خیام

  از تن چو برفت جان ِ پاک ِ من و تو خشتی دو نهند بر مَغاکِ من و تو

ادبیات

گردش دوران | ترانه های خیام

افسوس که نامه ی جوانی طی شد وآن تازه بهار ِ زندگانی، دِی شد حالی که وِ را نام جوانی

ادبیات

از ازل نوشته | ترانه های خیام

بر لوح، نشان ِ بودنی ها، بوده ست پیوسته قلم ز ِ نیک و بد فرسوده ست در روز ِ