دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

ای یوسف ِ خوش نام ِ ما! خوش می روی بر بام ِ ما


ای یوسف ِ خوش نام ِ ما! خوش می روی بر بام ِ ما
ای درشکسته جام ِ ما؛ ای بردریده دام ِ ما

ای نور ِ ما! ای سور ِ ما! ای دولت ِ منصور ِ ما!
جوشی بِنِه در شور ِ ما تا می شوَد انگور ِ ما

ای دل بَر و مقصود ِ ما؛ ای قبله و معبود ِ ما
آتش زدی در عود ِ ما، نظّاره کن در دود ِ ما

ای یار ِ ما، عَیّار ِ ما، دام ِ دل ِ خمّار ِ ما!
پا وا مَکش از کار ِ ما، بستان گِرو دستار ِ ما

در گِل بمانده پا یِ دل؛ جان می دهم، چه جا یِ دل!
و ز آتش ِ سودا یِ دل، ای وا یِ دل! ای وا یِ ما!