دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

لاف آخر

رفته رفته شور و التهاب مردمی در حال شکل گیری است و این بار هم مثل سال نود و دو، در روز های آخر هم که شده موج مردمی ایجاد خواهد شد و آخرین مخفی گاه ها و پناه گاه های معدود تمامت خواهان باقی مانده را در خواهد نوردید و غرق خواهد کرد.
ما مردم یک بار در سال هفتاد و هشت کاری کردیم که حتا یک نفر از سی نفر لیست محافظه کار های آن دوره به مجلس راه پیدا نکند. این بار هم کار سختی نخواهد بود که نگذاریم حتا یک کرسی از دویست و نود کرسی به دست بی وطن های امروز بیفتد.
شاید تاریخ بگوید که لاف آخر شان در ماجرای رد صلاحیت ها انزجار عمومی را برانگیخت و کار دست شان داد!
و ای بدا به حال آنان که از نفرت مردم شکست می خورند.
منتظر یک لیست جامع و هوشمند در سراسر کشور هستیم که وارد میدان شویم.
به حسن نیت وزارت کشوری که برگزار کننده این انتخابات است دل گرم هستیم.
و آن ها! ببینیم این بار چه خواهند کرد!
نکند فکر کرده اند می توانند نتایج همه حوزه های انتخابیه را باطل کنند!