جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۹۷

 

تویی که بر سر ِ خوبان ِ کشوری چون تاج

سزد اگر همه‌یِ دل‌بَران دهند اَت باج

 

دو چشم ِ شوخ ِ تو بر هم زده خطا و حبش

به چین ِ زلف ِ تو ماچین و هند داده خراج

 

بیاض ِ رو یِ تو روشن چو عارض ِ رُخ ِ روز

سواد ِ زلف ِ سیاه ِ تو هست ظلمت ِ داج

 

دهان ِ شَهد ِ تو داده رواج آب ِ خِضِر

لب ِ چو قند ِ تو بُرد از نبات ِ مصر رواج

 

از این مرض به‌حقیقت شفا نخواهم یافت

که از تو درد ِ دل ای جان نمی‌رسد به علاج

 

چرا همی‌شکنی جان ِ من زِ سنگ‌دلی

دل ِ ضعیف که باشد به نازکی چو زُجاج

 

لب ِ تو خِضر و دهان ِ تو آب ِ حیوان است

قد ِ تو، سَرو و میان، موی و بر، به هیئت ِ عاج

 

فتاد در دل ِ حافظ هوا یِ چون‌تو شَهی

کمینه ذره‌یِ خاک ِ در ِ تو بودی کاج

Tagged with: ,