جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۸۵

 

شربتی از لب ِ لعل‌اش نچشیدیم و برفت

روی ِ مه‌پیکر ِ او سیر ندیدیم و برفت

 

گویی از صحبت ما نیک به‌تنگ آمده بود

بار بربست و به گَرد اَش نرسیدیم و برفت

 

بس که ما فاتحه و حِرز ِ یَمانی خواندیم

وَز پِی‌اش سوره‌یِ اخلاص دمیدیم و برفت

 

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

 

شد چَمان در چمن حُسن و لطافت، لیکن

در گلستان ِ وصال‌اش نَچَمیدیم و برفت

 

هم‌چو حافظ همه‌شب ناله و زاری کردیم

ک‌ای دریغا به وداع‌اش نرسیدیم و برفت

Tagged with: ,