جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۷۵

 

خواب ِ آن نرگس ِ فَتّان ِ تو بی چیزی نیست

تاب ِ آن زلف ِ پریشان ِ تو بی چیزی نیست

 

از لب‌ات شیر روان بود که من می‌گفتم

این شکر گِرد ِ نمک‌دان ِ تو بی چیزی نیست

 

جان‌دِرازی‌یِ تو بادا که یقین می‌دانم

دَر کَمان، ناوک ِ مژگان ِ تو بی چیزی نیست

 

مبتلایی به غم ِ محنت و اندوه ِ فراق

ای دل این ناله و افغان ِ تو بی چیزی نیست

 

دوش باد از سَر ِ کوی‌اش به گلستان بگذشت

ای گل این چاک ِ گریبان تو بی چیزی نیست

 

درد ِ عشق ار‌چه دل از خَلق نهان می‌دارد

حافظ! این دیده‌یِ گریان ِ تو بی چیزی نیست

 

Tagged with: ,