جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۷۱

 

زاهد ِ ظاهر‌پرست از حال ِ ما آگاه نیست

در حق ِ ما هرچه گوید جا یِ هیچ اکراه نیست

 

در طریقت هرچه پیش ِ سالِک آیَد خِیر ِ او ست

در صراط ِ مستقیم ای‌دل کسی گُم‌راه نیست

 

تا چه بازی رُخ نماید بِیدَقی خواهیم‌راند

عرصه‌یِ شطرنج ِ رندان را مجال ِ شاه نیست

 

چیست این سقف ِ بلند ِ ساده‌یِ بسیارنقش

زْ این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

 

این چه استغنا ست یارب وْ این چه قادر حکمت است

ک‌این همه زخم ِ نهان هست و مجال ِ آه نیست

 

صاحب ِ دیوان ِ ما گویی نمی‌داند حساب

ک‌اندر این طُغرا نشان ِ حِسبهً‌لله نیست

 

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

کبر و ناز و حاجب و دربان بِدین درگاه نیست

 

بر دَر ِ می‌خانه رفتن کار ِ یک‌رَنگان بُوَد

خودفروشان را به کوی ِ می‌فروشان راه نیست

 

هر چه هست از قامت ِ ناساز ِ بی‌اندام ِ ما ست

وَر نه تشریف ِ تو بر بالا یِ کَس کوتاه نیست

 

بنده‌یِ پیر ِ خرابات‌ام که لطف‌اش دایم است

وَر نه لطف ِ شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 

حافظ اَر بر صدر ننشیند زِ عالی‌مشربی‌ست

عاشق ِ دُردی‌کش اَندر بند ِ مال و جاه نیست

Tagged with: ,