جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۶۸

 

ماه‌اَم این‌هفته برون رفت و به چشم‌ام سالی‌ست

حال ِ هجران تو چه‌دانی که چه مشکل‌حالی‌ست

 

مَردُم ِ دیده زِ لطف ِ رخ ِ او در رخ ِ او

عکس ِ خود دید گمان بُرد که مشکین‌خالی‌ست

 

می‌چکد شیر هنوز از لب ِ همچون شکَر اَش

گرچه در شیوه‌گری هر مُژه‌اش قَتّالی‌ست

 

ای که انگشت‌نما یی به کَرَم در همه‌شهر

وَه که در کار ِ غریبان عجب‌ات اِهمالی‌ست

 

بعد از این‌ام نَبُوَد شائبه در جوهر ِ فَرد

که دهان ِ تو در این نکته خوش‌استدلالی‌ست

 

مژده دادند که بر ما گذری خواهی‌کرد

نیت ِ خِیر مَگَردان که مبارک فالی‌ست

 

کوه ِ اندوه ِ فراق‌ات به‌چه‌حالت بِکَشَد

حافظ ِ خسته که از ناله تن‌اش چون نالی‌ست

Tagged with: ,