دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۶۱

 

صبا اگر گذری اُفتد اَت به کشور ِ دوست

بیار نفحه‌ای از گیسو یِ مُعَنبَر ِ دوست

 

به‌جان ِ او که به‌شکرانه جان برافشانم

اگر به سو یِ من آری پیامی از بر ِ دوست

 

و گر چنان که در آن حضرت‌ات نباشد بار

برا یِ دیده بیاور غُباری از دَر ِ دوست

 

من ِ گدا و تمنّا یِ وصل ِ او؟ هیهات!

مگر به خواب ببینم خیال ِ منظر ِ دوست

 

دل ِ صنوبری‌ام هم‌چو بید لرزان است

زِ حسرت ِ قد و بالا یِ چون صنوبر ِ دوست

 

اگرچه دوست به چیزی نمی‌خَرَد ما را

به عالَمی نفروشیم مویی از سر ِ دوست

 

چه باشد اَر شود از بند ِ غم دل‌اش آزاد

چو هست حافظ ِ مسکین غلام و چاکَر ِ دوست

 

Tagged with: ,