دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

 

 

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۴۸

 

 

صوفی از پرتو ِ می راز ِ نهانی دانست

گوهر ِ هر کس از این لعل توانی دانست

 

قَدر ِ مجموعه‌یِ گُل مُرغ ِ سَحَر داند و بس

که نه هر ک‌او ورقی خواند معانی دانست

 

عرضه کردم دو جهان بر دل ِ کار افتاده

بِجُز از عشق ِ تو باقی همه فانی دانست

 

آن شُد اکنون که زِ اَبنا یِ عوام اندیشم

مُحتسب نیز در این عیش ِ نهانی دانست

 

دل‌بر آسایش ِ ما مصلحت ِ وقت ندید

وَرنه از جانب ِ ما دل‌نگرانی دانست

 

سنگ و گِل را کند از یُمن ِ نَظَر لَعل و عَقیق

هر که قدر ِ نَفَس ِ باد ِ یَمانی دانست

 

ای که از دفتر ِ عقل آیت ِ عشق آموزی

ترسم این نکته به‌تحقیق ندانی دانست

 

می بیاور که ننازد به گُل ِ باغ ِ جهان

هر که غارت‌گری‌یِ باد ِ خزانی دانست

 

حافظ این گوهر ِ منظوم که از طبع انگیخت

زْ اثر ِ تربیت ِ آصف ِ ثانی دانست

 

تصحیح پرویز ناتل خانلری

شماره ۴۹

 

صوفی از پرتو ِ می راز ِ نهانی دانست

گوهر ِ هر کس از این لعل توانی دانست

 

قَدر ِ مجموعه‌یِ گُل مُرغ ِ سَحَر داند و بس

که نه هر ک‌او ورقی خواند معانی دانست

 

ای که از دفتر ِ عقل آیت ِ عشق آموزی

ترسم این نکته به‌تحقیق ندانی دانست

 

می بیاور که ننازد به گُل ِ باغ ِ جهان

هر که غارت‌گری‌یِ باد ِ خزانی دانست

 

عرضه کردم دو جهان بر دل ِ کار افتاده

بِجُز از عشق ِ تو باقی همه فانی دانست

 

سنگ و گِل را کند از یُمن ِ نَظَر لَعل و عَقیق

هر که قدر ِ نَفَس ِ باد ِ یَمانی دانست

 

آن شُد اکنون که زِ افسوس ِ عوام اندیشم

مُحتسب نیز در این عیش نهانی دانست

 

لطف‌اش آسایش ِ ما مصلحت ِ وقت ندید

وَرنه از جانب ِ ما دل‌نگرانی دانست

 

 

حافظ این گوهر ِ منظوم که از طبع انگیخت

اثر ِ تربیت ِ آصف ِ ثانی دانست

 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری:

 

بیت یکم:

صوفی ار پرتوی از راز

ازان لعل

 

بیت دوم:

داند بس

که نه کرکو ورقی | نه هرانکس ورقی

 

بیت سوم:

آیه عشق آموزی

نکته ی تحقیق

 

بیت چهارم:

بگل و باد خزان

 

بیت پنجم:

غرقه کردم

دو جهان در دل

 

بیت هفتم:

که ز ابنای عوام | که ز تشویش عوام

درین کار نهانی

 

بیت هشتم:

لعلش آسایش ما | دلبر آسایش ما

مصلحت وقت بدید

ورنه آن جانب ما

 

بیت نهم:

حافظ آن گوهر

 

Tagged with: ,