دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

آموزش و آزادی

به آموزش بیشتر از آزادی نیاز داریم. در این سالها به شیوه هایی توانسته ایم برخی آزادی های ممنوعه را تجربه کنیم. اما از هیچ جا نتوانسته ایم آموزش هایی که از ما دریغ شده به دست بیاوریم.