سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

سخنی با دوستانی که رای را بی فایده می دانند

 

برای کشوری که نزدیک چهل سال است نظامی در آن مستقر است، دیگر تعداد آرا تاثیری در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در جامعه ی بین المللی ندارد.

 

 

در انتخابات هایی که شرکت نکردیم، این سنگر را دودستی واگذار کردیم به کسانی که هیچ اعتقادی هم به این صندوق ها نداشتند! و به عنوان نماینده ی مردم وارد شدند و تا آخرین روز چهار سالشان هم به عنوان نماینده ی مردم کار کردند.

تمامت خواه ها و انحصارگرا ها اگر می توانستند، به طور کلی بساط رای و رای بازی را بر می چیدند برود پی کارش!

شاید این فرصت اندکی باشد برای این که ما جلوی این کار را بگیریم و بتوانیم مسیر نسبتاً مناسب تر و معقول تری را دوباره در کشور نگه داریم.

 

Tagged with: