دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

روحت شاد باشد آیت الله

آقای هاشمی رفسنجانی

سپاس‌گزاریم که «رفاه» را بد ندانستی و با این باور که «بد بختی» و «جوراب ِ پاره» خوب است و «اطو» و «مرفّه بودن» استکبار است مقابله کردی.

سپاس‌گزاریم که آرا را صیانت کرد تا خاتمی رئیس جمهور شود.

سپاس‌گزاریم که رابطه ات همیشه با خاتمی خوب بود. یاران‌ات را را به خاتمی دادی. هرچند که نتوانسته باشند آن ها را حفظ کنند.

سپاس‌گزاریم که خسته نشدی. بعد از رئیس جمهور شدن، کسر شأن ندانستی که نماینده‌ی مجلس باشی. هرچند که قدر این روح ِ هم‌کاری ات را ندانستیم. بزرگ‌مَنِشی‌ات را امروز می‌فهمیم که وقتی مردم نخواستندت، انصراف دادی و نماندی.

سپاس‌گزاریم که باز بعد از خاتمی آمدی که قدرت دست ِ نااهل‌ها نیفتد. هر چند آن روز ندانستیم.

سپاس‌گزاریم که چتر ِ حمایت‌ات را از پروسه‌ی اصلاحات بر نگرفتی. هرچند که وارثان ِ دوم خرداد هرگز دوستان ِ قدردانی برای‌ات نبودند.

سپاس‌گزاریم که بار ِ دیگر نیز در آخرین نماز جمعه‌ات به دفاع از اصلاحات پرداختی.

سپاس‌گزاریم که با آخرین ثبت نام‌ات در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر شور و امید را در مردم برانگیختی.

سپاس‌گزاریم که از آخرین ریاست در مجلس ِ خبرگان ِ رهبری منصرف شدی تا دولت کم‌تنش‌تر ادامه دهد.

سعادتی است برای یک انسان، که با نام ِ نیکو از دنیا برود. مرد ِ خوش‌بختی هستی که زنده ماندی تا اسطوره شدن‌ات را به چشم ببینی.

از تو می‌آموزیم.

 

روح‌ات شاد باشد آیت‌الله.